Koninklijke Marine

De Koninklijke Marine heeft tot taak de bescherming van het koninkrijk en bondgenootschappelijke grondgebied, de bescherming en bevordering van internationale rechtsorde en stabiliteit en de ondersteuning van civiele autoriteiten bij nationale en internationale rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp. Zij dienen de volgende capaciteit te leveren:

 • Een maritieme taskforce van vijf schepen voor korte tijd voor NAVO-verdediging of crisisbeheersing inclusief geïntegreerde inzet van mariniers of
 • Langdurige separate inzet van twee schepen inclusief inzet van mariniers. Een schip minimaal een LC-fregat met detectiecapaciteit voor ballistische raketten; het andere schip eventueel een onderzeeboot of een schip ter mijnenbestrijding
 • Inzet van maritieme logistieke capaciteit voor korte tijd
 • Inzet van een mariniersbataljon voor korte tijd


Voor nationale en koninkrijkstaken:

 • DSI-personeel bestaande uit mariniers en BSB
 • Twee samengestelde eenheden voor havenbeveiliging
 • Eén mijnenbestrijdingsschip voor de Noordzee en twee schepen van de wacht
 • Eén schip en één marinierscompagnie (Aruba)
 • Eén mariniersdetachement (Sint Maarten)
 • Eén ondersteuningsschip voor kustwacht Caribisch gebied
 • Eén bootpeloton


Organisatie


Admiraliteit

De Admiraliteit in Den Helder stuurt de Koninklijke Marine aan. De Commandant Zeestrijdkrachten heeft de leiding. Samen met de Admiraliteitsraad vormt deze het directieteam. Als ondersteuning beschikken zij hiervoor over een staforganisatie:

 • Staf Commando Zeestrijdkrachten
 • Nederlandse Kustwacht
 • Admiraliteitsraad

 

Admiraal Benelux

De Belgische maritieme component en de Nederlandse marine werken in vredes- en in oorlogstijd intensief samen. Beide nationale operationele marinestaven vormen een staf, de Admiraal Benelux met het hoofdkwartier in Den Helder. De Nederlandse Commandant der Zeestrijdkrachten is het hoofd van de Admiraliteit Benelux. De commandant van de Belgische maritieme component vervult de functie van plaatsvervanger.


Korps Mariniers

Het Korps Mariniers is gespecialiseerd in MARSOF, amfibische landingen en expeditionair optreden als lichte infanterie. Het in 1665 opgerichte korps is een onderdeel van de Koninklijke Marine.


Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied

De marine draagt bij aan de veiligheid in alle delen van het Koninkrijk der Nederlanden, ook in het Caribisch gebied. Dit laatste gebeurt vanuit het Commandement der Zeemacht in het Caribisch Gebied. Er zijn twee marinelocaties op Curaçao en een op Aruba.


Netherlands Maritime Force

De Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) heeft twee hoofdfuncties. Het is de uitzendbare, operationele staf van de Koninklijke Marine. Deze leidt operaties van vlooteenheden en mariniers. En het is een opwerkeenheid, een organisatiedeel dat schepen en marinierseenheden begeleidt naar operationele inzetbaarheid.


Directie Materiële Instandhouding

Het onderhoud van schepen, onderzeeboten en systemen bij de marine gebeurt bij de Directie Materiële Instandhouding (DMI) in Den Helder. Hier werken specialisten aan alle installaties aan boord.


Dienst der Hydrografie

De Dienst der Hydrografie informeert zeevarenden over vaarwegen, de zeebodem en gevaren onder water, zoals scheepswrakken. De dienst maakt zeekaarten, legt de zeegrenzen van Nederland daarin vast en verricht dieptemetingen. Zo draagt deze marinedienst bij aan bescherming van de Nederlandse belangen op zee en aan veilige scheepvaart.


Defensie Duikgroep

De Defensie Duikgroep voert duikoperaties uit en ruimt explosieven onder water. Ook repareren duikers van de marine vaartuigen onder water en controleren ze havens op mogelijke explosieven.


Duikmedisch Centrum

Het Duikmedisch Centrum (DMC) van de Koninklijke Marine in Den Helder is sinds 1966 het medisch kenniscentrum voor de duikwereld in Nederland.


Vlooteenheden

Bestaat uit Grote Bovenwatereenheden, Kleine Bovenwatereenheden, en Onderwatereenheden.

 

Koninklijke Marine Reserve (KMR)

Voormalig beroepspersoneel van de marine afkomstig uit ieder dienstvak, kan zich tot 40 jaar aanmelden als reservist. De Koninklijke Marine Reserve telt 850 functies voor reservisten.


Marine Luchtvaartdienst

In 2008 geïntegreerd in het Defensie Helikopter Commando(DHC) ondergebracht bij het CLSK. Het personeel is deels nog afkomstig van de marine

 

Geschiedenis


Gedurende de 17e eeuw behoorde de Staatse vloot van de de Republiek tot de machtigste marines ter wereld en speelde de zeemacht een belangrijke rol in de Engels-Nederlandse oorlogen, de Hollandse Oorlog en de oorlogen tegen Spanje. Ook in de latere napoleontische oorlogen, respectievelijk onder de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland, speelde de Nederlandse vloot een wezenlijke rol. Na het ontstaan van het moderne Koninkrijk der Nederland was de Koninklijke Marine voornamelijk actief ten dienste van de Nederlandse koloniën, hoofdzakelijk rondom Nederlands-Indië, alwaar de zeemacht bijdroeg aan de handhaving van het koloniale gezag. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zetten eenheden van de marine de strijd tegen Duitsland en Japan voort in geallieerd verband. Er werden zware verliezen geleden, maar ook opmerkelijke successen geboekt, beiden voornamelijk in Aziatische wateren.

Met de onafhankelijkheid van Indonesië en het Nederlandse vertrek uit Nederlands Nieuw-Guinea verlegde de marine haar aandacht naar maritieme samenwerking in NAVO-verband. NAVO-eskaders beveiligden scheepvaartroutes op de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Gezamenlijk ging de vloot de strijd aan tegen de onderzeebootdreiging vanuit de landen van het Warschaupact. Na de val van de Berlijnse Muur verlegde de Koninklijke Marine de focus naar expeditionair optreden en het leveren van humanitaire ondersteuning. Met de dreiging van de Russische Federatie en de toenemende assertiviteit van China onderkent de marine echter het blijvende belang van voorbereiding op een grootschalig conventioneel conflict.

De Koninklijke Marine wordt geleid door de Commandant Zeestrijdkrachten. Naast de vloot maakt ook het Korps Mariniers deel uit van de Koninklijke Marine. De Marine Luchtvaartdienst (MLD) werd in 2008 geïntegreerd in het Defensie Helikopter Commando en ondergebracht bij het Commando Luchtstrijdkrachten.